Bibliotekets undervisning

Respektive ämnesbibliotekarie lägger upp undervisningen för sina ämnen. Då bibliotekets undervisning skräddarsys för olika kurser är det viktigt att planeringen sker i dialog med kursansvariga. Ämnesbibliotekariernas undervisning ska vara styrd av studenternas behov och vara väl integrerad med resten av kursupplägget. 

Du som är kursansvarig eller undervisande lärare är välkommen att kontakta din ämnesbibliotekarie, alternativt larandestodhtbibl.luse, för att diskutera och planera hur bibliotekets undervisning bäst kan integreras i din kurs.

Introduktion till biblioteket

Grundkursstudenter bör få ta del av en schemalagd introduktion till biblioteken i samband med terminsstart. Detta tillfälle har fokus på att förmedla praktisk information till studenterna som lån av kursböcker, utskrifter och tillgång till elektroniska resurser.

Schemalagd undervisning

HT-biblioteken erbjuder schemalagd undervisning som täcker olika generella kompetenser som studenterna behöver för sina studier och i sitt kommande arbetsliv.

Undervisningen som HT-bibliotekarier utför behöver vara anpassad efter behoven för respektive kurs. Under studierna bör olika moment introduceras efterhand som studenterna behöver dem och placeras i schemat på ett sådant sätt att studenterna direkt kan tillämpa sina nya kunskaper i olika uppgifter. Idealiskt är att studenten redan har fått undervisning i och möjlighet att träna på olika moment innan de ska göra större självständiga arbeten och att biblioteksundervisningen vid detta tillfälle mer är en repetition. Bibliotekariens undervisning bör därför vara ett återkommande inslag under studenternas studier och präglas av progression och integrering i de övriga undervisningen. Samma moment kan därmed återkomma under studenternas studier men på olika svårighetsnivåer.

Exempel på moment som kan vara en del av ämnesbibliotekariens undervisning:

  • Informationssökning
  • Källkritik
  • Referenshantering
  • Akademisk hederlighet
  • Upphovsrätt
  • Vetenskaplig kommunikation och informationslandskapet

Övrig undervisning

Utöver den schemalagda undervisningen erbjuder HT-biblioteken öppna seminarier som till exempel referenshanteringsworkshops i uppsatstider.

Även andra typer av undervisning, som specifika föreläsningar eller workshops kring biblioteksrelaterade frågor, doktorandundervisning och visning av nya resurser för lärare och forskare handhas av respektive ämnesbibliotekarie

gammal kassaapparat

Inköpsförslag

Vi tar gärna emot förslag på böcker, tidskrifter och databaser som du tycker biblioteket bör ha.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-12