Vårt pedagogiska arbete

På HT-biblioteken jobbar vi med pedagogiska frågor på en rad olika sätt. 

Undervisning på HT-fakulteternas kurser

Studenter

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Vid sidan om litteraturinköp och kontakt med ämnet håller ämnesbibliotekarien även i undervisning för sina ämnens studenter i dialog med kursansvariga. Ämnesbibliotekariernas undervisning ska vara styrd av studenternas behov och vara väl integrerad med resten av kursupplägget. Den dokumenteras i undervisningsplaner.

Exempel på moment som kan vara en del av ämnesbibliotekariens undervisning:

  • Informationssökning
  • Källkritik
  • Referenshantering
  • Akademisk hederlighet
  • Upphovsrätt
  • Vetenskaplig kommunikation och informationslandskapet

Vid HT-biblioteken finns även HT-fakulteternas språkpedagog som ger workshoppar i akademiskt skrivande och läsande inom ramen för ämnenas ordinarie kurser på alla nivåer, på både svenska och engelska. Även språkpedagogens workshoppar kan skräddarsys efter ämnets och studenternas specifika behov. 

Mer information riktad till fakulteternas lärare finns under ingången Lärare.

Doktorander

Forskningsstödsteamet medverkar vid ett antal tillfällen på den obligatoriska Introduktionskursen för studerande på forskarnivå och ger en introduktion till synliggörande av forskning och LUCRIS samt datahantering. Utöver detta erbjuds doktoranderna såväl individuella möten som gemensamma tillfällen om bland annat datahanteringsplanering och publicering under sin forskarutbildning.

Öppna workshoppar

Studenter

Utöver den integrerade undervisningen på ämnena erbjuder vi även öppna workshoppar som i första hand riktar sig till uppsatsskrivande studenter. Studenterna kan vid samma tid varje torsdag komma förbi SOL-bibliotekets datorsal med sina frågor om akademiskt skrivande, läsande och sökande. Under rubriken Kom med din text får de då hjälp av en språkpedagog och en bibliotekarie. I slutet av varje termin brukar vi erbjuda digitala tillfällen där studenterna får hjälp med att ladda upp sina uppsatser i LUP Student Papers. Terminens workshopprogram hittas i kalendariet och under ingången Student

Forskare

Vi erbjuder även öppna workshoppar för forskare, både om aktuella och återkommande frågor inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Det kan exempelvis handla om Open Access, utvärdering, datahantering, Lucris, referenshanteringsprogram och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Forskningsstödsgruppen kan även ordna tillfällen för grupper och avdelningar om dessa frågor. Terminens workshopprogram hittas i kalendariet och under ingången Forskare.

Digitala lärobjekt och ämnesguider

Varje ämnesbibliotekarie underhåller en ämnesguide, en samling användbara länkar och resurser för respektive ämne. Utöver detta har vi skapat en rad olika digitala resurser och lärobjekt; allt från ämnesspecifika Canvasmoduler till videor om specifika databaser och allmänna moduler om exemplevis akademisk hederlighet som är placerade i Canvas Commons.

Individuellt stöd

Både i informationsdisken och under boka bibliotekarie-möten svarar vi på referensfrågor och hjälper våra användare med att hitta litteratur till sina akademiska texter. I regel handlar det om hjälp till självhjälp. Naturligtvis kan man inte förvänta sig mera avancerad hjälp i informationsdisken, inte minst på grund av att den inte alltid är bemannad av bibliotekarier, men man kan få svar på enklare referensfrågor. Boka bibliotekarie-möten kan exempelvis täcka mera specifika, invecklade eller djuplodande frågor som inte har kunnat lösas under ett undervisningspass med ämnesbibliotekarien eller dykt upp efter undervisningspasset. Både studenter och forskare kan boka tid med sin ämnesbibliotekarie.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-05-20