Plagiering

Att plagiera räknas som fusk och innebär att du imiterar eller kopierar en annan persons arbete så att det framstår som ditt eget. Det bryter mot den akademiska hederligheten, som ska genomsyra all akademisk verksamhet.

Plagiering kan till exempel vara att en text, bild eller diagram används utan hänvisning till källan. Plagiering kan ske på olika sätt och kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig. Avsiktlig plagiering är när ett verk kopieras och källorna medvetet utelämnas. Oavsiktlig plagiering kan ske när en källa inte refereras till på ett korrekt sätt på grund av bristande kunskap eller uppmärksamhet. För att undvika plagiering är det viktigt att du i dina skriftliga arbeten är noga med att ange vilka källor du använder, genom att citera och referera på ett riktigt sätt.

Om hur du refererar

Självplagiering

Om du lämnar in samma text till mer än en uppgift utan att markera den som ett citat, räknas det också som plagiering, även om du har skrivit texten själv. Vill du använda dig av något från ett tidigare arbete som du har skrivit, måste du referera till det på samma sätt som du refererar till andras texter. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat och kan anmälas till disciplinnämnden, vilket kan leda till en varning eller avstängning.

Ouriginal (Urkund)

För att förebygga och upptäcka fall av plagiering använder Lunds universitet ett verktyg som heter Ouriginal (före detta Urkund). Det är ett verktyg som automatiskt jämför studentarbeten med andra texter.

Lunds universitets riktlinjer om plagiering (PDF)

stämpel med text plagiat

Antiplagieringsguide

Vill du veta mer? Ta hjälp av Linnéuniversitetets Refero.

AWELU

Information om olika former av plagiering och hur de kan undvikas (på engelska).

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-06-17