Språkpedagog

Språkpedagogen har fortfarande möjlighet att ta emot bokningar inför nästa termin. Kontakta Claes Lindskog för mer information.

HT-fakulteternas språkpedagog, Claes Lindskog, finns tillgänglig för att ge workshoppar i akademiskt skrivande och läsande inom ramen för ämnenas ordinarie kurser på alla nivåer, på både svenska och engelska. Tanken är att språkpedagogen ska vara en kostnadsfri resurs för lärare och handledare i deras arbete med att utveckla studenternas akademiska språk. Språkpedagogens workshoppar är främst praktiskt inriktade och kan skräddarsys efter ämnets och studenternas specifika behov. Bland annat kan språkpedagogen visa studenterna

  • hur de kan identifiera och lösa vanliga problem i akademiskt skrivande
  • hur de kan göra sina texter begripliga, tydliga, välstrukturerade och korrekta med avseende på bl.a. grammatik, ordval, skiljetecken och styckeindelning

  • hur de kan göra skrivprocessen så effektiv och problemfri som möjligt

  • hur de kan utnyttja återkoppling och tillgängliga resurser

  • hur de kan läsa kurslitteratur och vetenskapliga texter på ett effektivt sätt.

Förslagsvis kan språkpedagogen komma in med en eller två workshops per kurs, tydligt integrerad med övriga undervisningsmoment på kursen och med klar progression mellan kurser på olika nivåer i samma ämne.

För att göra relevansen tydlig utförs workshopparna gärna i samband med studenternas ordinarie uppgifter, till exempel strax efter den första delinlämningen på en längre skrivuppgift. Språkpedagogen kan då ge viss återkoppling på studenternas skrivande inom ramen för workshopparna och inspirera studenterna att utveckla sitt skrivande. För handledning och hjälp till enskilda studenter hänvisas dock även i fortsättningen till Studieverkstaden.

Språkpedagogen kan också konsulteras av lärare och handledare som vill diskutera skrivande och språkutveckling och hur dessa kan integreras i undervisningen, till exempel med avseende på instruktioner, återkoppling, kamratgranskning, betygssättning, eller något annat som har med akademisk litteracitet att göra.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-11-24