lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Etikprövning

Om din forskning involverar människor, persondata eller djurförsök kan du behöva begära etikprövning.

HT-fakulteterna har tagit fram en lathund för etikprövning (PDF). Mer information om när och hur du ansöker om etikprövning finns på Lunds universitet sida om personuppgifter och informerat samtycke samt på Etikprövningsnämndens sida. En datahanteringsplan utgör en bra utgångspunkt för en ansökan om etikprövning och är ett exempel på hur man kan återanvända informationen där.

Observera att en ansökan om etikprövning är förknippad med en kostnad och att det kan dröja innan du får ett beslut. De flesta forskningsfinansiärer täcker denna kostnad om man tagit med den i budgeten.