Hitta & använda bilder

Bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Du behöver alltid upphovspersonens tillstånd att återanvända en bild, om användningen inte faller under någon inskränkning i lagen eller det föreligger något licensvillkor som tillåter fri återanvändning.

Enligt den svenska upphovsrättslagen är konstnärliga verk, såsom bilder, illustrationer, fotografier och konstverk per automatik upphovsrättsskyddade till och med 70 år efter upphovspersonens död. Skyddet innebär dels en ekonomisk rätt, att få ersättning om verket används, och dels en ideell rätt, att bli namngiven om verket används. Upphovspersonen kan välja att göra sitt verk tillgängligt för återanvändning på olika sätt, till exempel genom att ange en licens.

Beroende på vilken typ av verk det är och vilken användning som avses kan det vara olika regler som gäller. Enligt upphovsrättslagen gäller vissa inskränkningar till exempel för text skriven i vetenskapligt syfte. För litterära verk gäller citaträtt (se 2 kap. 22 §), men konstverk kan inte citeras enligt upphovsrättslagen. Däremot får offentliggjorda konstverk återges i enlighet med 2 kap. 23 § som specificerar återgivning i vetenskaplig framställning, kritiskt framställning samt i tidning/tidskrift.

Kartor samt vissa andra verk av beskrivande art räknas ej som illustrationer eller konstverk enligt upphovsrättslagen utan istället som litterära verk, se 1 kap. 1 § och kan därmed citeras.

Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access

Lunds universitet har avtal med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som gör att viss återanvändning av offentliggjorda verk är tillåtet utan specifikt tillstånd i undervisningssyfte.

Avtalet med Bonus Copyright (PDF, öppnas i nytt fönster)

Söka tillstånd för bildanvändning

Ifall din planerade återanvändning av en bild inte faller under någon av de inskränkningar som finns i lagen, eller om inte bilden omfattas av gällande licenser eller avtal som medger återgivning, så behöver du söka tillstånd hos samtliga upphovsrättsinnehavare. Det kan finnas olika vägar att söka tillståndet.

  • Om upphovspersonen företräds av en upphovsrättsorganisation, som till exempel föreningen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) söker du tillståndet genom den. Får du tillstånd genom BUS betalar du alltid en upphovsrättsersättning, se BUS prislista. Det finns även utländska motsvarigheter till de svenska upphovsrättsorganisationerna och ofta finns det avtal dem emellan.
  • Företräds upphovspersonen inte av någon organisation måste du kontakta denne direkt och be om tillstånd. Upphovspersonen har alltid rätt att begära ersättning. Om upphovspersonen inte kan identifieras eller kontaktas, innebär det inte att du har rätt att återge bilden.

Tänk på att:

  • ange i din förfrågan i vilket sammanhang och var bilden ska publiceras. 
  • att få ett skriftligt tillstånd som du kan spara.
  • att en bild kan ha flera upphovsrättsinnehavare. Mer information nedan under Hitta upphovsperson/upphovsrättsinnehavare.

En brevmall för att kontakta upphovsrättsinnehavare finns vid Stockholms universitet, på sidan Guider och tips om förlagskontrakt och upphovsrätt.

  • En bild kan ha en eller flera upphovspersoner. Utöver fotografen/illustratören kan det finnas andra upphovspersoner om det exempelvis rör ett avbildat objekt, eller att någon annan än fotografen arrangerat ett motiv som då också har ett upphovsrättsligt skydd. För avbildade konstverk innehar konstverkets skapare, utöver fotografen, upphovsrätt. När det gäller en porträttbild beställd av en privatperson behövs beställarens (och den avbildades, om de är olika personer) samtycke vid återanvändning.
  • Vem som äger upphovsrätten till bilden kan dessutom variera. Om bilden har publicerats i en tidskrift kan förlaget äga den ekonomiska rätten medan fotografen innehar den ideella rätten till verket. Om du är osäker, kontakta både förlaget och upphovspersonen.
  • Svårt att hitta rätt? Om ett förlag har lagts ner kan det ha uppgått i ett annat som då eventuellt innehar rättigheterna. Om upphovspersonen är avliden kan förlaget, eller upphovspersonens tidigare arbetsplats eventuellt ha kontaktuppgifter till hens arvingar. Vänd dig gärna till biblioteket om du är osäker på hur du kan gå vidare.

Hitta bilder som kan användas utan tillstånd

Bilder kan ha olika licensvillkor och vissa tillåter fri återanvändning. De licenser som tillåter återanvändning utan att upphovspersonens tillstånd behövs kan vara utformade på olika sätt. Beroende på licens kan bilden få användas fritt utan restriktioner, men vissa begränsningar kan också förekomma. I regel ska bildens upphovsperson dock alltid anges.

Ett sätt att ange hur en bild får återanvändas är att ange en Creative Commons-licens (CC-licens). Om bilden är märkt med en sådan har du rätt att återanvända den i enlighet med den satta licensen. Det finns sex olika CC-licenser som tillåter återanvändning under olika villkor, vissa tillåter helt fri återanvändning så länge upphovspersonen krediteras, andra innehåller vissa begränsningar. Begränsningarna kan till exempel innefatta att kommersiell användning inte tillåts eller att verket inte får bearbetas utan tillstånd. Det är alltså viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller för just den bild som du vill använda. På Creative Commons webbplats finns en beskrivning av CC-licenserna.

Källhänvisning

Ange i regel alltid upphovspersonens namn. Om du ska använda en bild som har en CC-licens bör du enligt Creative Commons rekommendationer ange titel och länk till bilden, upphovspersonens namn och länk till hens användarnamn, licensen samt länk till själva licensen. 

Exempel på hänvisningar till CC-licensierade verk samt Creative Commons FAQ om attribuering.

Britannica Image Quest

En bilddatabas med nästan tre miljoner bilder, tillgänglig via biblioteken vid Lunds universitet. Bilderna är tillåtna att använda i undervisningssyfte och privat icke-kommersiellt bruk.

Britannica Image Quest

Bildmaterial kan också hittas i andra databaser som du har tillgång till via Lunds universitet. Be gärna din ämnesbibliotekarie om tips! Tänk på att se efter vilken användning som är tillåten för respektive bild. Är du osäker kontakta biblioteket.
 

UB:s bildsamlingar

Bilderna i Universitetsbibliotekets digitaliserade samlingar är licensierade enligt Creative Commons. Se också under varje samling vad som gäller. Vid kommersiell användning krävs tillstånd från Universitetsbiblioteket.

UB:s bildsamlingar

CC Search

En samsöktjänst genom vilken du kan söka efter bilder för fri användning i flera olika söktjänster och arkiv.

CC Search

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum innehåller objekt och information från många olika samlingar hos museer, föreningar och arkivinstitutioner. Under bilderna i museernas samlingar finns information om hur bilden får användas. Den kan ha en Creative Commons-licens, vara för gammal för att skyddas av upphovsrättslagen, eller fortfarande skyddas av upphovsrätt.

DigitaltMuseum

Europeana

Ger dig tillgång till en mängd digitaliserade objekt från tusentals europeiska arkiv, bibliotek och museer. Tydlig information om hur bilderna får återanvändas återfinns under respektive bild.

Europeana

Flickr

Innehåller bilder med olika licenser varav en del med Creative Commons (CC). Under rubriken "Any license" kan du välja bilder med CC-licens.

Flickr

Google

Du kan söka efter bilder för fri användning i Googles Bilder och begränsa sökresultaten under "Verktyg" > "Användningsrättigheter".

Google

Openverse

https://openverse.org/

Pexels, Pixabay och Unsplash 

Innehåller bilder, Pexels och Pixabay även filmer, med en CC-licens som tillåter fri återanvändning. Pixabay och Unsplash visar även ett urval av professionella foton som går att köpa.

Wikimedia Commons

En databas som innehåller bilder, musik och ljud med Creative Commons-licenser.

Wikimedia Commons

Söka rätt bild med Google: Får jag använda den här bilden?

Film från Karolinska Institutet

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-09-08