För prefekter och fakultetsledning

Här finns en sammanfattning av några viktiga regler och ansvarsområden som prefekter och motsvarande har vad gäller hantering av forskningsdata.

Vem äger datan?

Forskningsdata tillhör universitetet, i egenskap av myndighet, och inte den enskilda forskaren. Om du samarbetar med andra universitet är det viktigt att slå fast vem som äger vilken data. Är samarbetet internationellt behöver man fastslå vilka nationella lagar som gäller. På medarbetarwebben beskrivs vilka regler som gäller för forskningshandlingar.

Arkivering

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras (RA-FS 1999:1). Prefekt eller motsvarande ansvarar för att denna lag efterlevs.

Lunds universitet har ännu ingen gemensam teknisk lösning för e-arkivering, men det finns lokala lösningar som kan användas under tiden. Läs mer om arkivering av forskningsdata.

Persondata och känsliga data

Det är prefekten som ansvarar för att se till att hela processen som rör persondata sköts på ett korrekt och lagenligt sätt, på medarbetarwebben kan du läsa mer om detta.

Prefekten skall se till att universitetets personuppgiftsombud underrättas när forskare behandlar personuppgifter samt undertecknar ansökningar om etikprövning. Datasäkerhet är också något som prefekten ansvarar för, se sidan om lagring och datasäkerhet.

Regler för forskningshandlingar

Läs om vad som gäller för forskningshandlingar på Lunds universitets medarbetarwebb.

Anmälan av personuppgifter

Läs om vad som gäller för ansvar och anmälan av personuppgifter på medarbetarwebben.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23