lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk. Några saker att tänka på är att:

  • All hantering av personuppgifter måste rapporteras till universitetets dataskyddsombud. Läs om personuppgifter och dataskydd på Medarbetarwebben.
  • Informerat samtycke krävs ofta för behandling av persondata. Läs mer om informerat samtycke på Medarbetarwebben.
  • Material som innehåller känsliga uppgifter måste förvaras på ett säkert sätt. Det kan röra exemplvis känsliga personuppgifter som framkommer i intervjuer (ljudfiler och transkriberingar) eller enkätsvar, med tillhörande samtyckesblanketter. Materialet kan behöva förvaras i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.
  • Hantera koder, avidentifiering av data och krypteringsnycklar.

Personuppgiftsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets dataskyddsombud:

Lunds universitets dataskyddsombud

dataskyddsombudluse