Meddelanden från HT-biblioteken | maj 2021

Publicerad den 15 maj 2021
Körsbärsträd i blom
Foto: Couleur

Här kommer maj månads nyhetsbrev. Som vanligt hittar ni våra nyinköpta böcker och månadens e-resurs, som denna månad är Sage Research Methods (SRM). Vi vill även tipsa om våra workshops för studenter och forskare!

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  2. Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt
  3. Nyförvärv april 2021
  4. Månadens e-resurs:  Sage Research Methods (SRM)

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I maj är det dags för workshoppar om hur man lägger in sin uppsats i LUP Student Papers. Studenter kan komma förbi vårt Zoom-rum närsomhelst under tiderna nedan och få hjälp med detta av en bibliotekarie. Tipsa gärna!

  • Torsdag 20 maj 13:00–15:00
  • Onsdag 26 maj 10:00–12:00
  • Torsdag 27 maj 15:00–16:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2021

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Onsdag 19 maj kl. 13:1515:00, via Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar.

Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 14 maj. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Wednesday 19 May, 13:1515:00, via Zoom

Are you in the process of writing your research application? Do have any questions on how to prepare your data management plan? A data management plan (DMP) helps you manage your data, in terms of collection, organisation, storage and preservation. Taking the time to write a good DMP gives you an opportunity to think through how to organise your data and what this means in terms of time and costs.

In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some handy tools and links to useful resources. We will also take a look at Lund University's system for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. You are welcome to send us your questions in advance, or bring them to discuss in the group.

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstodhtbibl.luse by May 14. You are welcome to get in touch with questions in advance!

_____________________________________

Nyförvärv april 2021

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs maj 2021 –  Sage Research Methods (SRM)

Skriver du uppsats, avhandling eller jobbar med forskningsprojekt? Vill du göra det lätt för dig? Använd SRM!

Här finns bland annat checklistor med allt du bör komma ihåg, och förslag på vilken metod som kan passa ditt ämne bäst!

Tips: Använd Browse och Research Tools i toppmenyn för att få översyn. Använd Project Planner för att veta allt om hur du strukturerar en uppsats eller avhandling, och få ut enkla checklistor på varje del!

Du hittar våra databaser i Databases A-Z i LUBsearch, eller i våra ämnesguider!

E-resource of the Month – May 2021 –  Sage Research Methods (SRM)

Are you writing a paper, your thesis, or working on a research project? Want to make it easier? Use SRM!

Here are, amongst other useful things, checklists with everything you need to remember, and help with which method would be best for your project.

Tip: Use Browse and Research Tool in the top menu, to get an overview. Use Project Planner to get to know all about how you structure a thesis or doctoral thesis, and get an easy-to-follow checklist on each part.

You find our databases in Databases A-Z in LUBsearch or in our subject guides.

_____________________________________

Meddelanden från HT-biblioteken | maj 2021