Meddelanden från HT-biblioteken - september 2019

Publicerad den 15 september 2019

HT-bibliotekens nyhetsbrev är tillbaka efter sommarpausen! Vi har nyheter kring Open Access-publicering, kursbokslån och ni får hela sommarens nyförvärvslistor.

Innehållsförteckning

 1. Automatiska omlån på kursböcker
 2. Avtal för open access-publicering
 3. Stöd till publiceringsavgifter och Open Access-initiativ
 4. Öppna workshops för HT-studenter
 5. Nyförvärv sommaren 2019
 6. Månadens e-resurs
_____________________________________

Automatiska omlån på kursböcker

Från och med nu blir det automatiska omlån på kursböcker. Lånetiden är 14 dagar och om det inte är någon kö lånas boken automatiskt om fem gånger. Vid kö, eller efter fem automatiska omlån, ska boken lämnas. Om kursboken lämnas efter att lånetiden har gått ut genereras en förseningsavgift på tio kr per bok och dag. Observera att de automatiska omlånen bara är aktiverade för kursböcker som har lånats efter 22 augusti. Har du lånat kursböcker före detta datum måste böckerna återlämnas och lånas ut igen, för att det ska bli automatiska omlån. _____________________________________

Automatic renewal of course books

As of now course books will be automatically renewed. The loan period is 14 days and if there is no reservation the book will be automatically renewed five times. If there is a reservation, or after five renewals, the book must be returned. If the course book is returned after the loan period has expired a late fee of ten SEK per book and day will be generated. Please note that automatic renewals only are activated for course books that have been checked out after the 22nd of August. If you have borrowed course books before this date the books must be returned and checked out again, in order to activate automatic renewals. _____________________________________

Avtal för Open Access-publicering

Allt fler avtal med förlag innehåller numera både läsrättigheter och förbetalda publiceringskostnader. Förlagens avsikt är att ställa om från finansiering genom prenumerationer till finansiering genom publiceringsavgifter, APC, för att möta forskningsfinansiärers krav på öppen publicering. För forskaren innebär detta att avgiften för att göra artikeln, och i vissa fall boken/bokkapitlen, öppet tillgänglig helt eller delvis redan har betalts av LU. Flera av avtalen är nationella, andra är lokala för LU. Avtalen kan se lite olika ut. Läs mer om de olika avtalen och villkoren här: <link https: www.ub.lu.se publicera open-access oa-publicering forlagsavtal external-link-new-window>www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal Har du frågor om hur du ska kunna utnyttja detta är du välkommen att kontakta HT-bibliotekens forskningsstöd: <link mail forskningsstöd>forskningsstod@htbibl.lu.se. Vi kommer gärna till avdelningsmöten etc. och berättar mer samt svarar på frågor kring avtalen och Open Access-publicering generellt. _____________________________________

Stöd till publiceringsavgifter och Open Access-initiativ

Sommaren 2018 avslutade de svenska lärosätena det nationella avtalet med tidskrifts- och databasleverantören Elsevier. Eftersom medel har frigjorts som skulle täcka Lunds universitets del av det nu uppsagda avtalet, beslutade Biblioteksstyrelsen våren 2019 att rikta dessa medel till Open Access-främjande initiativ som ska komma universitetets forskare till gagn.
 • Forskare vid Lunds universitet kan under projektets gång ansöka om 100 % av publiceringsavgifter i tidskrifter som uppfyller LU:s publiceringsfonds krav. I normala fall betalar publiceringsfonden 50% av publiceringsavgiften. <link https: www.ub.lu.se publicera open-access oa-tidskrifter stod-till-publiceringsavgifter>Läs mer här.
 • Forskare vid Lund universitet kan ansöka om medel för att göra sina böcker fritt tillgängliga. <link https: www.lub.lu.se service-stod publicering-och-registrering stod-till-publiceringsavgifter bokfonden external-link-new-window>Läs mer här.
 • Forskare vid Lunds universitet kan ansöka om medel för att etablera Open Access-tidskrifter. <link http: https www.lub.lu.se service-stod publicering-och-registrering stod-till-publiceringsavgifter uppstart-av-oa-tidskrifter external-link-new-window>Läs mer här.
Om du har frågor så kontakta <link mail forskningsstöd>forskningsstod@htbibl.lu.se. _____________________________________

Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter

I slutet av terminen erbjuder vi fyra öppna labbar och en föreläsning för framför allt studenter som skriver uppsats.
 • Den 17 oktober, 13–14 pratar vi om Google i sökprocessen.
 • Den 28 november, 13–15, och den 10 december, 10–12, finns det tillfälle att få hjälp med referenserna.
 • Den 9 januari 2020, 13–15, och den 14 januari 2020, 13–15 svarar vi på frågor kring hur man lägger upp sin uppsats i LUP Student Papers.
Alla labbar äger rum i SOL-bibliotekets datorsal B210. Tipsa gärna era studenter! Mer info: <link internal-link internal link in current>www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2019/ _____________________________________

Nyförvärv sommaren 2019

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under
 • <link http: libris.kb.se external-link-new-window böcker maj>Maj 2019
 • <link http: libris.kb.se external-link-new-window böcker juni>Juni 2019
 • <link http: libris.kb.se external-link-new-window böcker juli>Juli 2019
 • <link http: libris.kb.se external-link-new-window aug>Augusti 2019
Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Månadens e-resurs september 2019 – L’Année Philologique / The Philological Year

Behöver du tips på vad som finns skrivet om det antika Grekland och Rom? Detta är en specialiserad bibliografisk databas som innehåller akademiska arbeten som behandlar alla aspekter av det antika Grekland och Rom. Databasen innehåller alla volymer som har getts ut sedan starten 1928. Exempel på ämnen som täcks är språk, historia, konst, arkeologi och religion.

Databasägarens ord

L’Année philologique covers a wide array of subjects, including Greek and Latin literature and linguistics—which includes early Christian texts and patristics—Greek and Roman history, art, archaeology, philosophy, religion, mythology, music, science, and scholarly subspecialties such as numismatics, papyrology, and epigraphy. Abstracts of journal articles are provided in English, German, Spanish, French, or Italian. Book entries may include tables of contents and book review information. Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i <link http: emedia.lub.lu.se db external-link-new-window>Databases A-Z i LUBsearch. _____________________________________

E-resource of the month, September 2019 – L’Année Philologique / The Philological Year

Do you need to find literature about the ancient Greece and Rome? This is a specialized bibliographic database that contains academic works about all aspects of the ancient Greece and Rome. The database contains all volumes that has been published since 1928. The subjects covered includes for example language, history, art, archaeology and religion.

The database owner’s words:

L’Année philologique covers a wide array of subjects, including Greek and Latin literature and linguistics—which includes early Christian texts and patristics—Greek and Roman history, art, archaeology, philosophy, religion, mythology, music, science, and scholarly subspecialties such as numismatics, papyrology, and epigraphy. Abstracts of journal articles are provided in English, German, Spanish, French, or Italian. Book entries may include tables of contents and book review information. You find our databases in our subject guides and in <link http: emedia.lub.lu.se db external-link-new-window>Databases A-Z in LUBsearch.