Meddelanden från HT-biblioteken | oktober 2023

Publicerad den 15 oktober 2023
närbild på lindfrö i regn
Foto: Anja Hoppe

Denna månad lyfter vi Loeb Classical Library som månadens e-resurs. Utöver detta får ni de sedvanliga tipsen om öppna workshoppar för studenter och forskare, samt en lista med böckerna vi har köpt in under september.

Innehållsförteckning

  1. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  2. Introduktion till datahanteringsplanering
  3. Nyförvärv september 2023
  4. Månadens e-resurs:  Loeb Classical Library

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Våra Kom med din text-workshoppar för studenter är i full gång nu. Tipsa gärna!

Kom med din text! (drop-in)

Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift? Är du osäker på hur du ska citera det där kapitlet eller den där YouTube-videon, eller undrar du hur din litteraturlista bör se ut? Vill du få tips på hur du kan göra din text mer akademisk? Har du problem med att hitta tidigare forskning eller med att använda den i din text? Har du skrivkramp? Eller har du några andra frågor om akademiskt skrivande, läsande och sökande? Kom och besök vår öppna textverkstad och få hjälp av en språkpedagog och en bibliotekarie! Vi finns i datorsalen SOL:B210 på andra våningen i SOL-biblioteket varje torsdag 15–16.

Torsdagar från 7 september, 15:00–16:00, SOL:B210

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

Är din uppsats färdig och du vill att fler än din handledare och din opponent ska få läsa den? Behöver du hjälp med att publicera den i LUP Student Papers? Kom förbi vårt Zoom-rum närsomhelst under tiderna nedan och få hjälp med detta av en bibliotekarie!

Tisdag 9 januari 2024 10:00–12:00, Zoom
Torsdag 11 januari 2024 13:00–15:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Översikt över denna termins workshoppar

.....................................................................

Open workshops for students

This semester there is a new kind of open workshop for students who are writing academic texts, feel free tol tell your students about it!

Come by with your text! (drop-in)

Are you writing a thesis or an essay or something else? Are you unsure of how to quote that chapter or refer to that YouTube video, or what a Works Cited list is supposed to look like? Do you want some tips on how to make your text more academic? Do you have problems finding previous research or using it in your text? Do you have writer’s block? Or do you have any other questions about academic writing, reading, or searching for literature? Come to our drop-in workshop and get help from an academic writing expert and a librarian! You can find us in the computer room SOL:B210 on the second floor of the SOL Library, every Thursday 15–16.

Thursdays, starting with 7 September 2023, 15:00–16:00, SOL:B210

Publish your essay in LUP Student Papers (drop-in)

Have you finished your essay and would like to make it openly available for others to read? Do you need help publishing it in LUP Student Papers? Come and ask a librarian during our open LUP Student Paper labs!

Tuesday 9th of January 2024 10:00–12:00, Zoom
Thursday 11th of January 2024 13:00–15:00, Zoom
 

Zoom linkhttps://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Open workshops for students this semester

_____________________________________

Introduktion till datahanteringsplanering

En datahanteringsplan ska hjälpa till att identifiera vilka val som behöver göras och vilka insatser som är lämpliga för att hanteringen av data ska vara effektiv och i enlighet med lagar och regler. Projektdeltagare och andra relevanta instanser ska kunna använda planen för att förstå och följa arbetsgången. Vi ger en introduktion till datahanteringsplanering, med fokus på hantering av personuppgifter, publiceringsstrategi, upphovsrätt, metadata och arkivering. Vi tittar på de resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga för att underlätta planeringen och hanteringen av data under projekttiden.

Tisdag 5 december, 13:15–15:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 1/12.

.....................................................................

Introduction to Data Management Planning

A data management plan is designed to help you identify what choices you may need to make, and what steps are appropriate to take, in order to ensure that the curation of data is efficient and legal throughout the project. Project members and other stakeholders should be able to use the plan to understand and follow the project’s process. We give an introduction to data management planning, focusing on managing personal data, publication strategies, copyright, metadata and archiving. We will also take a look at the available resources and support in place to assist with the planning and management of data during the project’s lifecycle.

Tuesday 5 December, 13:15–15:00, Location: SOL:A158

Available for employees at the Joint Faculties of Humanities and Theology. Please register your interest to forskningsstod@htbibl.lu.se, by 1/12. 

_____________________________________

Nyförvärv september 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | oktober 2023 – Loeb Classical Library

Grekiska och latinska texter i engelsk översättning, exempelvis epik, lyrik, dramatik, historia, medicin, reseskildringar, filosofi, kyrkofäder med mera. 

Den tryckta serien började ges ut 1912 och känns igen på sina gröna och röda bokband. Sedan 2014 finns materialet som e-resurs. Databasen utökas varje år med fler volymer. Under 2023 kommer till exempel Hippocrates Volym II och Catos Testimonia.

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

.....................................................................

E-resource of the Month | October 2023 – Loeb Classical Library

Greek and Latin texts from a wide range of subjects, with English translations. Subjects include poetry; tragedy and comedy, history, travel, philosophy, oratory; the great medical writers and mathematicians and Church Fathers. 

The printed Loeb was first published in 1912 and is well known for its red and green bindings. The database was released in 2014 and it is a constantly growing virtual library for scholars and students.

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.