Meddelanden från HT-biblioteken | november 2023

Publicerad den 15 november 2023
Röda löv. Foto: Scott Meis.
Foto: Scott Meis

Här kommer vårt nyhetsbrev för november. Vi informerar om laborationer för uppsatsskrivande studenter och om en introduktion till datahanteringsplanering, samt, i vanlig ordning, om vårt nyförvärv under förra månaden. Månadens e-resurs är Cambridge Core.

Innehållsförteckning

  1. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  2. Introduktion till datahanteringsplanering
  3. Nyförvärv oktober 2023
  4. Månadens e-resurs:  Cambridge Core 

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Vi fortsätter med Kom med din text-workshopparna och studenterna har börjat dyka upp med sina frågor. Tipsa gärna!

Kom med din text! (drop-in)

Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift? Är du osäker på hur du ska citera det där kapitlet eller den där YouTube-videon, eller undrar du hur din litteraturlista bör se ut? Vill du få tips på hur du kan göra din text mer akademisk? Har du problem med att hitta tidigare forskning eller med att använda den i din text? Har du skrivkramp? Eller har du några andra frågor om akademiskt skrivande, läsande och sökande? Kom och besök vår öppna textverkstad och få hjälp av en språkpedagog och en bibliotekarie! Vi finns i datorsalen SOL:B210 på andra våningen i SOL-biblioteket varje torsdag 15–16.

Torsdagar från 7 september, 15:00–16:00, SOL:B210

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

Är din uppsats färdig och du vill att fler än din handledare och din opponent ska få läsa den? Behöver du hjälp med att publicera den i LUP Student Papers? Kom förbi vårt Zoom-rum närsomhelst under tiderna nedan och få hjälp med detta av en bibliotekarie!

Tisdag 9 januari 2024 10:00–12:00, Zoom
Torsdag 11 januari 2024 13:00–15:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Översikt över denna termins workshoppar

.....................................................................

Open workshops for students

Our students are beginning to visit our Come by with your text workshops, feel free tol tell your students about it!

Come by with your text! (drop-in)

Are you writing a thesis or an essay or something else? Are you unsure of how to quote that chapter or refer to that YouTube video, or what a Works Cited list is supposed to look like? Do you want some tips on how to make your text more academic? Do you have problems finding previous research or using it in your text? Do you have writer’s block? Or do you have any other questions about academic writing, reading, or searching for literature? Come to our drop-in workshop and get help from an academic writing expert and a librarian! You can find us in the computer room SOL:B210 on the second floor of the SOL Library, every Thursday 15–16.

Thursdays, starting with 7 September 2023, 15:00–16:00, SOL:B210

Publish your essay in LUP Student Papers (drop-in)

Have you finished your essay and would like to make it openly available for others to read? Do you need help publishing it in LUP Student Papers? Come and ask a librarian during our open LUP Student Paper labs!

Tuesday 9th of January 2024 10:00–12:00, Zoom
Thursday 11th of January 2024 13:00–15:00, Zoom
 

Zoom linkhttps://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Open workshops for students this semester

_____________________________________

Introduktion till datahanteringsplanering

En datahanteringsplan ska hjälpa till att identifiera vilka val som behöver göras och vilka insatser som är lämpliga för att hanteringen av data ska vara effektiv och i enlighet med lagar och regler. Projektdeltagare och andra relevanta instanser ska kunna använda planen för att förstå och följa arbetsgången. Vi ger en introduktion till datahanteringsplanering, med fokus på hantering av personuppgifter, publiceringsstrategi, upphovsrätt, metadata och arkivering. Vi tittar på de resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga för att underlätta planeringen och hanteringen av data under projekttiden.

Tisdag 5 december, 13:15–15:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 1/12. 

.....................................................................

Introduction to Data Management Planning

A data management plan is designed to help you identify what choices you may need to make, and what steps are appropriate to take, in order to ensure that the curation of data is efficient and legal throughout the project. Project members and other stakeholders should be able to use the plan to understand and follow the project’s process. We give an introduction to data management planning, focusing on managing personal data, publication strategies, copyright, metadata and archiving. We will also take a look at the available resources and support in place to assist with the planning and management of data during the project’s lifecycle.

Tuesday 5 December, 13:15–15:00, Location: SOL:A158

Available for employees at the Joint Faculties of Humanities and Theology. Please register your interest to forskningsstod@htbibl.lu.se, by 1/12. 

_____________________________________

Nyförvärv oktober 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | november 2023 – Cambridge Core

Vi har just nu tillgång till i princip alla e-böcker från Cambridge University Press, via deras plattform Cambridge Core. Där hittar du både nya och gamla publikationer, inklusive handböcker och läroböcker. De drygt 46 000 titlarna finns att hitta i vår bibliotekskatalog, men via Cambridges egen plattform kan du även bläddra bland böckerna på till exempel ämne.

Generellt hittar du våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

.....................................................................

E-resource of the Month | November 2023 – Cambridge Core

We now have access to more or less all e-books from Cambridge University Press, through their platform Cambridge Core. There, you will find both old and new publications, including handbooks and textbooks. You will find the 46 000 titles in our library catalogue, but on Cambridge’s own platform, you can also choose to browse the books by subject.

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.