lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bibliotekets undervisning

Varje år läggs det på HT-biblioteken ett par hundra timmar (322 år 2016 t.ex.) på schemalagd undervisning i exempelvis informationssökning, källkritik, referenshantering, och akademisk hederlighet som täcker generiska kunskaper studenterna förväntas behärska, inte minst enligt en hel rad kursplaner. Utöver den schemalagda undervisningen, som ser lite olika ut vid de olika ämnena, både i omfång och innehåll, erbjuder biblioteken öppna seminarier som till exempel informationssökningsworkshops i uppsatstider.

Informationssökning för studenter

På många av HT-fakultetens ämnen kommer ämnesbibliotekarien in vid cirka tre tillfällen under utbildningen: Under första terminen sker en kort introduktion av respektive bibliotek och kataloger för alla nya studenter vid introduktionsmöten eller i anslutning till kursstarten. Under fortsättningskurserna följer i regel en introduktion till fler bibliotekskataloger, men även till ämnesrelevanta databaser. Under uppsatsskrivandet följer del tre av informationskompetensundervisningen med en fördjupning i ämnesrelevanta databaser och sökstrategier, i vissa fall även referenshantering, källkritik och plagiering.

Vi söker gärna en aktiv dialog med ämnesrepresentanter för att på så vis kunna skräddarsy undervisningen utifrån ett specifikt ämnes behov. Om du som undervisande lärare på en kurs önskar undervisning i informationshantering för dina studenter, vänligen fyll i formuläret så tar din ämnesbibliotekarie kontakt med dig för planering av undervisningstillfället.

Övrig undervisning

Även andra typer av undervisning, som specifika föreläsningar eller workshops kring biblioteksrelaterade frågor, doktorandundervisning och visning av nya resurser för lärare och forskare handhas av respektive ämnesbibliotekarie