lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen ger skaparen till ett verk rätt att bestämma hur det används. Lagen omfattar både litterära verk, så som romaner, artiklar och översättningar av dessa, och konstnärliga verk, som exempelvis musik, fotografier och datorprogram. Detta gäller även verk som publicerats eller gjorts tillgängliga på internet.

I Sverige är ett verk är skyddat i 70 år efter upphovsmannens död. Skyddet innebär dels en ekonomisk rätt, att få ersättning om verket används, och dels en ideell rätt, att bli namngiven om verket används. Om du vill använda ett material som någon annan skapat i exempelvis din presentation eller uppsats, tänk på att du ofta har en skyldighet att få verkets upphovsrättsinnehavares tillåtelse först.

Undantag

Det finns undantag i upphovsrättslagen. Det är till exempel tillåtet att kopiera offentliggjorda verk för privat bruk och att citera andras verk. Den ideella rätten gäller dock alltid, vilket innebär att man måste ange källan när man citerar. Information om vilken användning som är tillåten utan tillstånd finns här.

På universitetet

Material som biblioteket köper in omfattas också av upphovsrättslagen. Ofta regleras hur man får använda materialet genom särskilda avtal, exempelvis genom licenser för elektroniska resurser som universitetets bibliotek tecknar. Som student omfattas du även av Lunds universitets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Det innebär bland annat att det är tillåtet för studenter och lärare att kopiera och dela ut begränsade delar av ett verk, eller lägga ut dem på till exempel en undervisningsplattform. Reglerna för det avtalet finns här.

Mer om bildanvändning och licenser kan du läsa här.

Creative Commons

Det finns också alternativa avtal för att göra det möjligt att använda och dela verk, så som Creative Commons-licenser. En upphovsperson kan genom att använda sig av en Creative Commons-licens göra det tillåtet att kopiera, sprida eller använda hens verk. Läs mer om Creative Commons.

Har du frågor om upphovsrätt kan du kontakta oss på biblioteket.

SOL-biblioteket, e-post: solhtbibl.luse

LUX-biblioteket, e-post: luxhtbibl.luse