lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk. Några saker att tänka på är att:

  • All hantering av personuppgifter måste rapporteras till universitetets dataskyddsombud.
  • Informerat samtycke ofta krävs för insamling av persondata. Läs mer om personuppgifter och informerat samtycke på Medarbetarwebben.
  • Förvara känsligt material som intervjuer (ljudfiler och transkriberingar), enkätsvar och samtyckesblanketter på ett säkert sätt, t.ex. i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.
  • Hantera koder, avidentifiering av data och krypteringsnycklar.

Den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 tydliggör och ställer högre krav på universitetet vad gäller hanteringen av personuppgifter. Här hittar du en FAQ om vad som kommer att gälla i praktiken, framställd av projektgruppen vid Lunds universitet som arbetat med anpassningen till den nya lagstiftningen.

Personuppgiftsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets dataskyddsombud:

Lunds universitets dataskyddsombud

dataskyddsombudluse