lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skriva

Att känna till vilka förväntningar och krav som finns på en akademisk text, gällande stil, struktur och vetenskaplighet, kommer att hjälpa dig i din skrivprocess. Vetenskaplig text kan variera beroende på stil, tradition och ämne men det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för vad som gör en text vetenskaplig.

När du skriver en uppsats eller en annan typ av akademisk text finns det krav på korrekthet - att du inte påstår saker utan grund. Därför baserar du ditt arbete på vad andra tidigare har kommit fram till, genom att exempelvis hänvisa till en artikel eller bok författad av en forskare. Det är viktigt att på ett tydligt sätt skilja mellan dina egna tankar och resonemang och vad någon annan har kommit fram till. Det är en del av vad som kallas akademisk hederlighet, att du ger erkännande åt den forskare som kommit fram till det du nämner i din text, och att du inte låtsas som om det vore ditt eget arbete. Annars finns det en risk att du plagierar, vilket inte är tillåtet. Läs mer om plagiering här. Läs mer om att referera korrekt här.

Uppsatsens innehåll

En uppsats ska följa en viss struktur och innehålla särskilda delar för att den ska betraktas som akademisk. Kraven kan skilja sig åt mellan olika ämnen så följ de anvisningar som du får av din lärare. När du skriver akademisk text bör du tänka på att texten ska vara strukturerad, alltså att uppsatsens innehåll ska vara uppdelat på ett sätt som är tydligt för läsaren. Med andra ord ska uppsatsen vara tydligt disponerad. Vissa uppsatser har därför ett kapitel i början av uppsatsen kallat disposition, som beskriver hur uppsatsen är uppbyggd. I dag ska de flesta uppsatser, oavsett om de är skrivna på svenska eller engelska, föregås av ett abstract / en sammanfattning. Andra delar som en uppsats vanligtvis ska innehålla är innehållsförteckning, inledning, tidigare forskning, metod, resultat, diskussion och referenslista.

Relevans och språk

När du skriver en uppsats bör du bara ta med det som är relevant för just det du ska undersöka. Var resonerande i din text och motivera gärna till exempel varför en viss tidigare forskning är viktig för din undersökning, varför du valt just den metoden eller varför du tycker att resultatet av din undersökning motsäger vad en annan forskare har kommit fram till tidigare. Använd dig gärna av exempel när du argumenterar för att stödja ditt resonemang, så som citat från intervjuer om du har gjort sådana i din undersökning eller citat ur källtexter om du har gjort en textanalys. Tabeller och diagram kan också vara bra sätt att tydliggöra och presentera vad du har kommit fram till.

Undvik att använda talspråk utan försök att använda korrekt skriftspråk och läs noga igenom den text du skrivit för att upptäcka eventuella stavfel eller meningar som kan formuleras bättre. Alla datorer på SOL-biblioteket och LUX-biblioteket är utrustade med rättstavningsprogrammen Stava Rex (för svensk text) och Spell Right (för engelsk text). Du kan också ladda ner de programmen till din egen dator via Studentportalen.

Hitta uppsatser

Tidigare studentuppsatser från Lunds universitet hittar du i LUP Student Papers här.

När din uppsats är färdig kan du även själv publicera den i LUP Student Papers, läs mer om det här.