Open access

Fritt tillgängliga forskningspublikationer

Open access, OA, innebär att forskningsresultat och publikationer görs fritt tillgängliga på webben. Ökad OA-publicering stöds av lärosäten, forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och förlag över hela världen. Lunds universitetsstyrelse beslutade i november 2005 att vetenskaplig publicering om möjligt ska ske i vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren. Lunds universitet har också en policy om open access-publicering.

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt och offentligt tillgänglig. Ofta finns en policy för hur (guld, grön eller hybrid) och när (omedelbart eller efter viss embargotid) tillgängliggörandet måste ske. Det är vanligt att kostnader för publiceringsavgifter täcks av finansiären, ofta genom att det tas med initialt som en kostnad i budgeten i projektansökan.

Olika vägar till open access (guld, grön/parallell, hybrid)

  • Guld
    När du publicerar dig direkt hos ett open access-förlag. Ofta innebär detta att du behöver betala en APC (Article Processing Charge) eller BPC (Book Processing Charge).
  • Grön/Parallell
    När du publicerar dig i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag, men får göra din publikation fritt tillgänglig till exempel i ett institutionellt arkiv, eller ett forskningsinformationssystem så som LUCRIS. Ofta finns det restriktioner på tillgängliggörandet, det kan till exempel handla om vilken version som får tillgängliggöras eller att tillgängliggörandet får ske först efter en embargoperiod.
  • Hybrid
    När du mot en avgift (APC/BPC) publicerar dig open access i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag.

Parallellpublicering vid LU

När avtal med förlaget ingås, försök få behålla rätten till parallellpublicering, i enlighet med beslutet från 2005: "Överlåtelse av publiceringsrättigheter ska undvikas. Minimikrav för författaren är rätt till parallell publicering."

Många internationella tidskriftsförlag har generella policies för parallellpublicering. I tjänsten SHERPA/RoMEO finns information om förlags och tidskrifters allmänna avtal.

Om avtalet inte tillåter parallellpublicering, kontakta förlaget och be om tillåtelse.

Förslag på brev etc, LUBs information om upphovsrätt

Läs mer om parallellpublicering i LUCRIS.

Spridningsrättigheter (licenser och avtal)

Open access kan innebära olika grader av öppenhet i termer av vad slutanvändaren får göra med publikationen. Den grundläggande nivån är att publikationen ska kunna läsas, utan kostnad, på nätet. Ofta specificeras vad som får göras i termer av kopiering, delning och återanvändning, med hjälp av en CC-licens. Läs mer på Creative Commons webbplats. 

Tidskrifter och förlag har ofta olika villkor för upphovsrätt och parallellpublicering. I SHERPA/RoMEO kan du kolla upp en tidskrift och se vilka villkor som gäller. Se efter när informationen senast uppdaterades, läs villkoren på tidskriftens/förlagets sida om du är osäker. 

Hitta rätt publiceringskanal

Det enklaste sättet att publicera OA är att välja en kanal, ett förlag, en tidskrift som stödjer och publicerar OA från början.

Tveksamma OA-förlag

Tyvärr förekommer det att forskare får erbjudanden om open access-publicering av icke-seriösa förlag. Vänd dig gärna till oss om du har frågor eller vill att vi ska kolla upp ett förlag. Läs mer om tveksamma OA-förlag på Universitetsbibliotekets webbplats.

Publiceringsavgifter (APC/BPC)

Allt fler tidskrifter, förlag och andra utgivare erbjuder sina författare någon form av OA-publicering. Många, men långt ifrån alla, OA-publikationer finansieras via så kallade artikelhanteringsavgifter (APC) eller bokhanteringsavgifter (BPC).

Avgifterna varierar men en siffra för APC som ofta nämns för publicering i OA-tidskrifter är cirka 1500 USD. Väljer man istället att publicera sig enligt hybridmodellen får man räkna med ungefär det dubbla priset, cirka 3000 USD per artikel. Bokhanteringsavgifterna varierar också, mycket beroende på vilken form av licensiering man väljer.

Vi har (augusti 2019) gjort en sammanställning av några större förlags artikelhanteringsavgifter, med länkar till information och villkor: Översikt APC (augusti 2019).

Vi har gjort en motsvarande sammanställning av några större förlags bokhanteringsavgifter: Översikt BPC (augusti 2019).

Stöd till publiceringsavgifter

Universitetsbiblioteket administrerar medel som kan användas till artikelhanteringsavgifter (50% av avgiften) i alla OA-tidskrifter som uppfyller rimliga kvalitetskrav. Stöd ges inte för publicering enligt hybridmodellen där en del av innehållet är fritt tillgängligt. OA-publiceringen finansieras då av författaren, dennes institution eller forskningsanslag. Läs mer om att söka medel ur LU:s APC-fond på UB:s webbsida om stöd till publiceringsavgifter.

Från 2019-06-01 kan affilierade vid Lunds universitet ansöka om medel för open access-publicering av förlagsutgivna böcker (monografier eller antologier). Ersättning kan inte sökas för böcker vars oa-publicering redan är helt finansierad av andra medel, till exempel från extern finansiär. Delfinansiering kan beviljas. Läs mer om villkoren för Bokfonden.

Lunds universitet har avtal med flera förlag som ger tillgång till rabatter samt fria eller subventionerade författaravgifter för publicering i OA- och hybridtidskrifter, läs om de olika förlagsavtalen på UB:s webbsida.

OpenAccess.se

Nyheter och resurser från KB:s team för öppen tillgång

Gör din tidskrift OA via OJS

Om du är redaktör för en tidskrift kan du göra den open access genom Open Journal Systems.

OASPA

Open Access Scholarly Publishers Associations hemsida.