lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av två fysiska enheter, LUX- och SOL-biblioteken.
HT-biblioteken har även verksamhet riktad till de av fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande, läs mer här.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.

Rapporter rörande HT-bibliotekens verksamhet