lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att mäta humanistisk forskning

Man försöker på olika sätt mäta och beskriva forskning utifrån publikationer. Resultaten används för att beskriva kvalitet, i jämförelser, som underlag för tillsättningar och resursfördelning.

Inom naturvetenskaperna, teknikvetenskaperna och medicin är det vedertaget att använda sig av data från en eller ett par citeringsdatabaser; ju fler publikationer som citerar en given publikation, desto högre poäng - rankning - ges den.

Värdering av tidskrifter

De kommersiella databasleverantörerna erbjuder kunderna olika kringtjänster som på olika sätt utnyttjar innehållet i databaserna, bl.a. verktyg för att räkna ut s.k. prestationsindikatorer.

Thomson Reuter, som levererar Web of Science, erbjuder tjänsten Journal Citation Reports (JCR), som kan användas för att ta fram en tidskrifts impact factor (IF), ett mått för det genomsnittliga antalet gånger en tidskrifts artiklar citerats under en viss tid. IF används uteslutande för tidskrifter som indexeras i databasen Web of Science. Även de citerande artiklarna måste indexeras i Web of Science, för att påverka den aktuella tidskriftens IF.

Elsevier har, för sin databas Scopus, utvecklat ett par indikatorer, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) och SCImago Journal Rank (SJR), som också kan användas för analyser av data utanför den egna databasen. För att värdena ska vara användbara krävs dock att en betydande del av ämnets publikationer indexeras i samma databas.

Värdering av forskare

En enskild författare eller tidskrift kan tilldelas ett H-index: En forskares H-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger. H-index beräknas utifrån relevant data i varje enskild databas, en forskare/tidskrift har alltså olika H-index beroende på vilken databas som utgör underlag.

Värdering av HT-publicering

Årligen görs utdrag ur LUs institutionella arkiv (LUP). 2007/08 gjordes en större LU-gemensam utvärdering.

Mer om RQ08

2013/14 gjordes en utvärdering på fakultetsnivå, HTRQ14 (länk till sida med pdf).

På både lokal och nationell nivå arbetar man med att ta fram lämpliga metoder för att värdera publicering inom olika ämnesområden. Inom humaniora/teologi kan inte data i de två stora tjänsterna Web of Science resp. Scopus användas, då täckningen är alltför dålig.

Kontakt

E-post: forskningsstodhtbibl.luse

Mer om att mäta forskning

Om bibliometri, LUB

Prestationsindikatorer

Tidskrifter

Journal Citation Reports - JCR (IF)
Thomson Reuter

Journal Metrics (Elsevier)
Om Source Normalized Impact per Paper (SNIP), The Impact per Publication (IPP) och SCImago Journal Rank (SJR).

Journal Analyzer i Scopus
Elsevier

Artiklar

Scopus
Elsevier

Web of Science (previously ISI Web of Knowledge)
Thomson Reuter

Google Scholar

Forskare

H-index
Wikipedia

Calculating the h-index: Web of Science, Scopus or Google Scholar? (PDF)
The MyRI project - Measuring Your Research Impact (2011).

Värdering av publiceringskanaler

Publiseringskanaler (den norska modellen)
NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet.

Autoritetslister for serier og forlag (den danska listan)
Autoritetslisterne indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator.

Publication Forum Project (det finska systemet)
The Publication Forum system is based on quality classification of scientific publication channels - journals, publication series and book publishers - in all research fields.

European Reference Index for the Humanities (ERIH)
The transfer of the European Reference Index for the Humanities (ERIH) to NSD has been completed and ERIH PLUS is now accessible at the NSD website: http://erihplus.nsd.no/.